وقتی بن سلمان از ترس به ترامپ پناه می‌برد | غزل وب