هزینه‌های درمانی و حقوق پرداختی مستمری بگیرانش با مشکل مواجه است | غزل وب