» میزان جریمه ورود غیرمجاز به طرح ترافیک چقدر است؟