» محکومیت 3 خواننده به یک سال حبس تعزیری تقلیل یافت