» مجوز استفاده از لباس سنتی بندری در ادارات و مدارس هرمزگان