» سلامتی از راه دور یا پزشکی از راه دور (Telehealth or Telemedicine)