» زلزله شب گذشته در کرمانشاه تاکنون 200 کشته داشته است