» رونمایی از طرح روحانی به عنوان «ابتکار صلح هرمز»