» راه اندازی دستگاه نمونه برداری تشخیصی توده های ریه دربیمارستان امام تهران