راز استجاب دعا درزمان روشن کردن شمع در چیست ؟ | غزل وب