» حذف دفترچه‌های تامین اجتماعی در مراکز طرف قرارداد