» جزیره ای شبیه لاک پشت که تنها در فصل بهار ظاهر میشود!