توقف خودروی پراید با بیش از 7 هزار فشنگ جنگی | غزل وب