» توضیحات معاون مطبوعاتی درباره شیوه‌نامه جدید تخصیص یارانه مطبوعات