» برگزاری پنجاه و چهارمین نشست کمیسیون توسعه بازرگانی بنیاد امید ایرانیان