» با رویکرد جدید مشکلات واحد‌های تولیدی را برطرف می‌شود؟