» آمار جانباختگان زلزله استان کرمانشاه به ۴۲۳ رسید